ارتقاء دانش والدین در حیطه بلوغ جنسی , جسمی روانی و اجتماعی نوجوانان

ارتقاء دانش والدین در حیطه بلوغ جنسی , جسمی روانی و اجتماعی نوجوانان ارتقاء دانش والدین در حیطه بلوغ جنسی ،جسمی، روانی و اجتماعی نوجوانان دنیای امروز ، نوجوانان بیشتری نسبت به سایر زمان ها دارد .تاثیردوره جوانی بر بقیه سالهای زندگی حیاتی است. نوجوانی زمان گذر از کودکی به بزرگسالی و آمادگی برای بزرگسالی […]