عزیزم متفورمین را باید تا هفته شانزدهم بارداری ادامه دهید